Dual Ring Loading...

Looking for site elements

GDPR

 

EN

The confidentiality policy

We regard your personal information as a confidential information, so we treat it accordingly.

This page contains information on the protection of the personal data. We will be glad to reply your questions and comments by the e-mail: info@justscoo.com.

The purpose of the handle

We handle your personal data for the following purposes:

- execution of the order

- settlement of the complaint

- for the replies of your questions through the feedback form

- for the offers of goods and services

The amount of handled data

- In case of natural persons: name and surname; the residence address; the bank account number; the e-mail address; the phone number; the IP-address.

- In case of legal entities: name and surname of contact persons; the telephone number of contact persons; the e-mail address of contact persons; the company name; the web-address of the store; the company e-mail address; the billing ID-address, the taxpayer identification number; the bank account number; the IP-address.

The recipients and the handlers of  personal data.

If we provide any data to third persons, it is the the data to the least and least extent possible. This relevant to transport and other organizations to whom we provide the necessary information. We use third-party tools to improve our services, track traffic and online advertising. We do not share any personal data.

Name of the country, purpose of handling

- Google Inc., the USA, traffic analysis, measuring the effectiveness of the sales channel, online advertising.

- Google, the USA, measuring the effectiveness of the sales channel, online advertising,

- MailChimp c / o The Rocket Science Group, LLC

The time storage of personal data

We handle your personal data as long as the law requires it.

- The orders and the invoices during 10 years from the end of the tax period in which the tax documents were issued.

-  We store your data no more than 5 years after completion of the complaint procedure.

- We store your data for no more than 60 days if you contacted to us with a help of a call center/ mail or otherwise.

- We store your data no more than 30 days after your withdrawal of consent to the processing of data on offers of goods and services

- Data that remains with us after marketing campaigns/offers are stored no more than 30 days after the withdrawal of your consent to the processing of data.

The Cookie files

We use the Cookie files for the functionality of our site, which are small data files stored on your computer's hard drive. We use the Cookie files to add items to the cart and handle your order, also to understand better how our site is used and optimized.The Cookie files can tell us whether you visited our site in the past or if you are a new visitor. The Cookie files, which we use, do not store any personal information during the meaning of these terms and conditions and they do not collect any personal information other than the IP-address.

If you do not want to receive the Cookie files, you can delete all the Cookie files from your computer's disk in your Internet browser settings, block their reception, and set the pre-saving of the each individual file.  You cannot post products in our online store in the shopping cart and make a purchase  with forbidden the Cookie files, you can only view the pages.

 For getting more information see the chapter  about the Cookie files in your browser: 

- Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

- Microsoft Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

- Safari - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

The Cookie files for online advertising

Our company gather information about your using of our site with the help of the Cookie files for marketing purposes (you can deflect the Cookie files, when you first visit our site). If you do not refuse such processing, we will use the information received to analyze your behavior on our website, and to display the specific ads for some of our products. We believe this function is helpful for you because we will only show  you ads or content that is relevant to your interests.

The Google Analytics

This site uses The Google Analytics, The Google Analytics web analytics service. You can find full information about processing your personal information here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Your rights

Your personal information is the confidential information, and you have the right to know how we process it.

Feel free to contact us if you need:

- To get a copy of your personal information. Contact us and we will send you information about what data we have about you,

- To correct your personal information. You can correct your personal data after logging into your account (if you registered) or tell us what data we have and we will fix it,

- To delete your personal information. If you do not want your personal data to be processed further, contact us,

- To limit the processing of your personal data. If you want a restriction on the processing of your personal data, please contact us,

- To cancel your consent to the processing of your personal information. Contact us if you want to withdraw your consent to the processing of your personal information.

- To make an objection to the processing of your personal information when it comes to processing personal data for direct marketing purposes, it concerns both objections and profiling. Please contact us if you want to exercise this right.

- To make a complaint. Our supervisor is the Personal Data Protection Authority https://www.uoou.cz//. You can contact it at any time with your problem.

Write us: info@justscoo.com

The profiling and automatic handling

We use neither any profiling nor automatic handling of your personal information on our pages or campaigns.

The confidential data management

Avanda s.r.o.

Praha 6, K Červenému Vrchu 678/1, PSČ 16000

IČO: 08289166

The company was registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, file 315704

References to legislation

- The REGULATION (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Provision on the Protection of Personal Data) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

- The Law No. 101/2000 Coll., "On the Protection of Personal Data and on Amendments in certain laws" in force on July 1, 2017 https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-ao-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109 / p1 = 3109

- The Law № 480/2004 Coll., "On some services of the information society", which came in force on July 1, 2017 https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497

CZ

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje považujeme za citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme.

Na této stránce naleznete informace, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Vaše případné dotazy a připomínky rádi zodpovíme na: info@justscoo.com.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- vyřízení objednávky

- vyřízení reklamace

- zodpovězení vašich dotazů přes kontaktní formulář

- nabídku našeho zboží a služeb

Rozsah zpracovávaných údajů

- V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresu bydliště; číslo bankovního účtu; emailovou adresu; telefonní číslo; IP adresu.

- V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; webovou adresu obchodu; emailovou adresu společnosti; fakturační adresu; IČ, DIČ; číslo bankovního účtu; IP adresu.

Příjemce a zpracovatelé osobních údajů

Pokud třetím stranám vůbec nějaké údaje sdělujeme, jedná se o údaje v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu. Toto se týká přepravních služeb, kterým předáváme informace nutné pro doručení vámi zakoupeného zboží.

Pro zkvalitňování služeb, měření návštěvnosti a online reklamu používáme nástroje třetích stran. Těm nepředáváme žádné osobní údaje.

Název Země, Účel zpracování

- Google Inc., US, analýza návštěvnosti, měření výkonu prodejních kanálů, on-line reklama

- Google, US, měření výkonu prodejních kanálů, on-line reklama

- MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC

Doba uložení osobních údajů

- Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají zákony.

- Objednávky a faktury po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven.

- Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.

- Dotaz z kontaktního centra Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu.

 Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.

- Marketingové akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a bylo je možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

- Firefox -

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

- Microsoft Internet Explorer -

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Google Chrome -

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

- Safari -

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde:https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat:

- získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte nás prosím a my vám pošleme informaci o tom, jaká data o vás máme,

- opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám prosím sdělte, jaké údaje máme špatně a my zajistíme opravu,

- vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte nás prosím,

- omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím,

- odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím.

- vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.

podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem

Kontaktujte nás na: info@justscoo.com

Profilování a automatizované zpracování

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Avanda s.r.o.

Praha 6, K Červenému Vrchu 678/1, PSČ 16000

IČO: 08289166

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 315704

Odkazy na legislativu

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109

- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497

Whatsapp